Կապանի հ․4 միջնակարգ դպրոց

Բարի գալուստ Կապանի թիվ 4 միջն դպրոցի պաշտոնական կայք

Գործնական աշխատանք

Դեկտեմբերի 8th, 2017

Դպրոցում կազմակերպվեց գործնական աշխատանք       Մայրենիից                                                                                                                5-րդ դասարանում

Ուսոցչուհի` Ծովինար Ղազարյան
<<Նամակ>> թեմայի ամփոփում
1
.Աշակերտներն ամփոփեցին <<Նամակ>> թեման.
Նամակի կառուցվածքը
Նամակի սկիզբը,միջնամասը (բուն նամակ), ավարտը
Նշանավոր մարդկանց նամակները
2
. Պատրաստեցին ծրարներ,գրեցին նամակներ,որոնց հասցեատերերը ուսուցիչներն էին։

09.02.2018թ Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցում կազմակերպվեց գործնական աշխատանք Ինֆորմատիկա առարկայից VI-VII դասրաններում
՛՛Համացանցից օգտվելու անվտանգության կանոններ՛՛ը թեմայով:
Աշակերտներին հանձնարարվել էր  ձևավորել պաստառ թեմայի վերաբերյալ, որը նրանք կատարեցին գերազանց:

                 

9-րդ դասարան

Գործնական աշխատանք  Հայաստանի աշխարհագրություն,
Էքսկուրսիա՝ Խուստուփի սարալանջ։
Դասի թեմա- Մեր բնակավայրի ՝Վաչագանի բնությունը

Դասի նպատակ
Աշակերտները արշավի ընթացքում գործնականորեն  կիրառեցին իրենց ձեռք բերած գիտելիքները,իմացան նոր  մանրամասաներ իրենց բնակավայր Վաչագանի՝  աշխարհագրական դիրքի, լեռնակազմության, հրաբխային ապարների․ լանդշաֆտային գոտու, կլիմայի, հողային ծածկույթի(գորշ հող, սև հող, կավահող),ջրագրության,աղբյուրների, գետի,բուսական  ու կենդանական աշխարհի՝վայրի ոչխարի (մուֆլոն), մացառախոզի,  և այլ կենդանիների  մասին։Նրանք պատկերացում կազմեցին  վերընթաց զոնայականության,լեռնատափաստանային և անտառատափաստանայի,․ ալպյան , մերձալպյան գոտիների,  համապատասխանաբար  այդ գոտիներում աճող ծառատեսակների  ու բուսատեսակների մասին։
Անչափ տպավորիչ էր Խուստուփ լեռն իր ողջ վեհությամբ, որ տարածվում է Վաչագանի շուրջը ՝ հաղորդելով  բնակավայրին գեղատեսիլ ու վեհաշուք տեսք։
Աշակերտները  կազմեցին աղյուսակ՝ <<Մեր  բնակավայրի բնությունը>>  թեմայով,որտեղ լրացրեցին համապատասխան սյունակները՝ կլիմայի ,հրաբխային լեռնազանգվածի, հողի, ջրային ծածկույթի,բուսական և կենդանական աշխարհի մասին ,ամբողջացնելով և ամրապնդելով իրենց յուրացրած գիտելիքները։
Աշակերտները  Էքսկուրսիայից վերադարձան   տպավորված ու հագեցած։

Դասը վարեց աշխարհագրության ուսուցչուհի  Լ․ Գալստյանը

 

<<Մեր բնակավայրի՝ Վաչագանի բնությունը>>

 

Լեռնագրություն Կլիմա Հողեր Բուսական աշխարհ Կենդանական աշխարհ
Լեռը՝ Խուստուփ  բարձրությունը՝3210մ Ձյունամերձ լեռնային կլիմա, տեղումների քանակը 1000-1500մմ. Կարծրահող, հրաբխային լեռնազանգված,  լավային  պնդացած ապարներ, ժայռեր Էֆեմերային (կարճակյաց) Գորշ արջ,  քարայծ,

եղնիկ

Մարդածին լանդշաֆտներ,

(այգիներ, բնակավայրեր)

Բարձրությունը ծովի մակ.800-1400մ.տեղումների քանակը 350-400մմ.

հունվարյան ջերմաստիճանը 0—10c

Գորշ  հողեր,սևահող,կավահող,տափաստանային և կիսատափաստանային  լանդշաֆտներ Ջերմասեր մշակաբույսեր

խիտ անտառներ,ալպյան մարգագետիններ:

Պտղատու այգիների մշակում

 

Թունավոր օձեր, մողեսներ, ոզնի, նապաստակ վայրի կատու, մացառախոզ

վարազ,շնագայլ, աղվես,

գայլ,

քարայծ: